Vagn Korsgaard, nyt medlem

Årsmøde 2019

med valg til Brugerrådet

Torsdag den 7. marts var der inviteret til årsmøde i det brugerstyrede aktivitetscenter på Tolleruphøj.

Efter godkendelse af den offentliggjorte dagsorden, blev Jette Vestorp valgt til dirigent, som efter at have konstateret, at årsmødet var rettidigt indkaldt, gav ordet til formanden.

Erik Zangenberg kom i sin beretning for 2018 ind på den strukturændring af de brugerstyrede aktivitetscentre, som blev gennemført sidste år hvorefter vi sammen med Lundebjerggård som to brugerråd indgik i et fælles centerråd. I årets løb har de to brugerråd måttet erkende, at centrene var for forskellige til at det gav nogen mening at samordne aktiviteter og arrangementer i et fælles centerråd. Kommunen har derfor godkendt, at de to brugerråd fortsætter hver for sig, men med samarbejde på områder, hvor det er relevant.

2018 har været et år, hvor rammerne for aktiviteter har været fyldt ud med aktive brugere og de månedlige arrangementer har været særdeles succesfulde.

Aktiviteterne blev gennemgået af de ansvarlige: Asger Vestorp med billard, Ole Jørgensen med petanque og dart og Erik Zangenberg med EDB, bridge og whist samt orientering om arbejdet med Tolleren og brugerrådets hjemmeside.

Ole Jørgensen fremlagde årets regnskab, som blev taget til efterretning.

Erik gennemgik årets arrangementer.

Kandidaterne til Centerrådet blev præsenteret.

Inge Johansen og Vagn Sørensen blev genvalgt. Peter Hansen havde ønsket at udtræde af rådet på grund af nye opgaver andetsteds. Vagn Korsgaard havde stillet op og blev valgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Erik takkede for fremmødet og takkede også de frivillige hjælpere, personalet på Tolleruphøj og kollegerne i brugerrådet for samarbejdet i årets løb. Erik takkede også Pia Winther for samarbejdet i det forløbne år.

Brugerrådet vil den 4. april konstituere sig for den kommende periode.

 

 

Formandens beretning for 2018

 

Velkommen til årsmødet. Siden sidste årsmøde har Brugerrådet bestået af 7 medlemmer, nemlig Erik, Peter, Ole, Bente, Asger, Inge og Vagn. Desuden har Omsorgscentrets musikpædagog været tilforordnet Brugerrådet.

 

Der har i årets løb været afholdt 10 ordinære brugerrådsmøder og 1 ekstraordinært møde. På møderne har vi til stadighed fulgt op på aktiviteterne og arrangementerne, ligesom møderne bruges til at følge op på økonomien og PR-arbejdet.

 

I 2018 indgik 3 af Brugerrådet medlemmer sammen med 3 medlemmer af Brugerrådet på Lundebjerggård i et fælles Centerråd med henblik på at opnå en fælles styring af økonomi, bedre udnyttelse af ressourcerne og koordinering af arrangementerne på de 2 centre. Begge Brugerråd fandt imidlertid, at de var så forskellige i organisering og tilbud til brugerne, at de ikke fandt det hensigtsmæssigt med et centerråd og to brugerråd. Der blev derfor fremsat ønske om opløsning af Centerrådet, hvilket Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 14. januar 2019.

 

I 2018 udsendte kommunen en handlingsplan for budgetlægningen for 2019 til høring. I planen indgik et forslag om nedlægning af Tolleruphøj. Det kom der flere høringssvar om, bl.a. også fra Brugerrådet. Budgetbehandlingen mundede ud i, at der lukkes 7 plejeboligpladser og ikke en total nedlukning. Det er vi i Brugerrådet naturligvis glade for.

 

Aktiviteterne

Det er med tilfredshed at kunne se tilbage på et år med samme pæne tilslutning til vores aktiviteter som sidste år, omkring 4.000 besøg på årsbasis.

 

Billard

Billard er den aktivitet, som har den største tilslutning i vores aktivitetscenter. Asger Vestorp, som er medlem af det fælles billardudvalg med Lundebjerggård, giver en kort orientering.

 

IT-undervisning

Som orienteret sidste år, er vi gået tilbage til de gamle dyder med Word, Excel og PowerPoint, pt. med fokus på PowerPoint og Internet. Vi har fået en god lille maskinpark, som vi får god teknisk hjælp fra Lundebjerggård til ensartet opbygning hvilket sammen med gæstenettet på Tolleruphøj, giver samme standard, som vi havde på den tidligere Oppe Sundby Skole.

 

Bridge

Hver mandag formiddag kl. 9.00-12.00. Vi er nu oppe på 16 brugere på 4 borde i Glassalen, hvilket er et optimalt antal. Samtidig har vi fået optimeret pointberegningerne idet vi har god støtte fra byens bridge-ekspert og bridgelærer Torben Schødt og fra Aage Brems.

 

Whist

Her deltager 8 brugere.

 

Styrketræning

Det var med storglæde, at vi kunne etablere styrketræning på Tolleruphøj. I faste tidsrum kan vi disponere over omsorgscentrets fine træningsredskaber. Dertil kommer, at vi kan disponere over mindre lokal hele dagen alle ugens dage. Her kan du benytte enten et (nyt) løbebånd eller en Crosstrainer.

 

Tolldur

Øver hver onsdag kl. 15-17.30. Kom og lyt.

 

Arrangementerne

Brugerrådets store opgave er afholdelse af arrangementer. Vi har, synes vi selv, højnet standarden gennem 2018 og det har betydet større honorarudgifter, men også større besøgstal. Til gengæld har vi taget entré til de dyreste arrangementer så økonomien har kunnet hænge sammen.

 

Vi har i årets løb haft 8 sang- og musikarrangementer, et årsmøde og et åbent-hus-arrangement. Endvidere har vi været behjælpelig ved kommunens kollektive arrangement på Tolleruphøj.

 

Af arrangementer vil jeg særligt fremhæve Baggårdens Glade Musikanter, Marie Carmen Koppel og Keld og Hilda med rekordstore besøgstal.

Vi har desværre måttet aflyse vores traditionelle efterårsfest af hensyn til økonomien, men den er med i næste års budget!

 

 

Hjemmesiden

En måde at kommunikere på er vores hjemmeside, www.brugercenter-tollerup.dk; som vi har købt hos 123hjemmeside.

 

Vi har givet hjemmesiden en form som tjener 3 formål: En præsentation af Brugerrådet med vedtægter og hvad det laver, en oversigt over vores aktiviteter og hvem der varetager dem og hvordan man tilmelder sig ikke mindst præsentation af kommende arrangementer.

 

Bruger-bladet Tolleren

Den største og bedste kontakt til brugerne har vi gennem vores bruger-blad Tolleren, som vi udsender hver den 1. i måneden.

 

Bladet er fælles for omsorgscentrets borgere og for brugercentrets brugere og bruges til at annoncere kommende arrangementer og aktiviteter. Også referater fra afholdte arrangementer og møder samt menuplan og månedens stemning fra Merete kommer med. Man kan også se, hvordan man tilmelder sig vores e-mail-service og få tilsendt næste måneds arrangement pr. e-mail. En service vi i øjeblikket prøver at udvide til at kunne udsende hele Tolleren.

 

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg takke alle vores brugere, takke vores frivillige hjælpere og instruktører for det gode arbejde omkring vores aktiviteter og jeg vil også takke mine kolleger i Brugerrådet. Også tak til Pia Winther i forvaltningen for hendes gode måde at holde styr på os.

 

Jeg vil også takke centerledelsen og personalet , ikke mindst Birgitte og Michael, som altid er imødekommende, når vi er i nød. Og så vil jeg ikke mindst takke min medredaktør Lis Sahlertz for et fantastisk samarbejde med vores fælles blad og for en stor hjælpsomhed på det administrative område og et altid godt humør. Det er jo den gode latter, der gør det hele værd.

 

7. marts 2019, Erik Zangenberg

                                                                                  Frederikssund den 7. marts 2019

Beretning for LT. Billard 2018

Vores Billardudvalg, hvor vi før var 4 er blevet forøget til 7 personer. Vi har haft den glæde, at 3 friske personer vil være med til at sikre, at ca. 140 billardspillere har muligheden for at spille.

De nye i udvalget er Gunvar Holdgaard, Claus Jørgensen og Allan Hansen, alle i en alder som kan sikre arbejdet i udvalget fremover, vi gamle i udvalget ser frem til et godt samarbejde i fremtiden.

Vi har også et håb om, at vi kan få tiltrukket flere til at deltage i vore interne og eksterne turneringer.

Vi varetager brugen og vedligeholdelse af de 5 billardborde vi har, 2 borde på Tolleruphøj og 3 borde på Lundebjerggård.

Skulle man ønske at spille billard kræver det en tilmelding. Man kan ønske en tid, men det er ikke sikkert, at det ønske kan opfyldes, men så findes en anden tid. Alle der vil spille skal være tilmeldt. Det er dyrt at vedligeholde borde m.m.

Der er i dag tilmeldt ca. 140 brugere, hvoraf ca. 70 spiller på Tolleruphøj og ca. 100 på Lundebjerggård, det betyder at nogle spiller begge steder.

Billardafdelingen afholder 2 interne turneringer, der kræver et handicap og som afvikles efterår og forår, derudover er der en Skomager turnering, som alle kan tilmelde sig, den afholdes over en dag.

Billardafdelingen har også en ekstern turnering, FAB turneringen, som afholdes i samarbejde med Hundested, Ølstykke og Hillerød. Her stiller vi med tre hold i henholdsvis A, B og C rækker.

Der er ca. 45 deltagere i vore turneringer, men vi så gerne at flere deltog, der er altid et godt og hyggeligt samvær mellem de deltagende spillere. Det eneste krav for at deltage er, at man skal have et spillerhandicap, så man får de rigtige modstandere.

Ved vor sæsonafslutning i april mødes turneringsdeltagerne til et par stykker smørrebrød, årets præmier overrækkes og vi har en hyggelig dag. 

Asger Vestorp

Medlem af LT billardudvalg