Vagn Korsgaard

Årsmøde 2018

med valg til Brugerrådet

Torsdag den 7. marts var der inviteret til årsmøde i det brugerstyrede aktivitetscenter på Tolleruphøj.

Efter godkendelse af den offentliggjorte dagsorden, blev Jette Vestorp valgt til dirigent, som efter at have konstateret, at årsmødet var rettidigt indkaldt, gav ordet til formanden.

Erik Zangenberg kom i sin beretning for 2018 ind på den strukturændring af de brugerstyrede aktivitetscentre, som blev gennemført sidste år hvorefter vi sammen med Lundebjerggård som to brugerråd indgik i et fælles centerråd. I årets løb har de to brugerråd måttet erkende, at centrene var for forskellige til at det gav nogen mening at samordne aktiviteter og arrangementer i et fælles centerråd. Kommunen har derfor godkendt, at de to brugerråd fortsætter hver for sig, men med samarbejde på områder, hvor det er relevant.

2018 har været et år, hvor rammerne for aktiviteter har været fyldt ud med aktive brugere og de månedlige arrangementer har været særdeles succesfulde.

Aktiviteterne blev gennemgået af de ansvarlige: Asger Vestorp med billard, Ole Jørgensen med petanque og dart og Erik Zangenberg med EDB, bridge og whist samt orientering om arbejdet med Tolleren og brugerrådets hjemmeside.

Ole Jørgensen fremlagde årets regnskab, som blev taget til efterretning.

Erik gennemgik årets arrangementer.

Kandidaterne til Centerrådet blev præsenteret.

Inge Johansen og Vagn Sørensen blev genvalgt. Peter Hansen havde ønsket at udtræde af rådet på grund af nye opgaver andetsteds. Vagn Korsgaard havde stillet op og blev valgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Erik takkede for fremmødet og takkede også de frivillige hjælpere, personalet på Tolleruphøj og kollegerne i brugerrådet for samarbejdet i årets løb. Erik takkede også Pia Winther for samarbejdet i det forløbne år.

Brugerrådet vil den 4. april konstituere sig for den kommende periode.