Årsmøde 2017, fra Centerråd til Brugerråd  

Torsdag den 14. marts var der inviteret til årsmøde i det brugerstyrede aktivitetscenter på Tolleruphøj.

Efter godkendelse af den offentliggjorte dagsorden, blev Erik Wettendorff vagt til dirigent, som efter at have konstateret, at årsmødet var rettidigt indkaldt, gav ordet til formanden, Erik Zangenberg, som sammen med Asger Vestorp (billard) aflagde beretning for det forgangne år.
Året har først og fremmest budt på den udfordring, at få sammenlagt centerrådene på Tolleruphøj og Lundebjerggård til ét centerråd til varetagelse af den overordnede økonomi og styring. Det er også lykkedes, som det fremgik af det udsendte valgmateriale. I forbindelse med sammenlægningen, blev rådene på de to centre ændret til brugerråd til varetagelse af den daglige drift.

2016 har i øvrigt været et år, hvor rammerne for aktiviteter har været fyldt ud med aktive brugere og hvor de månedlige arrangementer har været tilfredsstillende besøgt.
Aktiviteterne blev gennemgået af Erik og, for billards vedkommende, af Asger. Arrangementerne blev også gennemgået, der havde været flere end der plejer at være: 11 musik– og foredragsarrangementer, 1 åbent hus arrangement og 1 årsmøde. Afslutningsvis takkede Erik de mange frivillige og personalet for samarbejdet i årets løb. Beretningen blev godkendt.  

Ole Jørgensen fremlagde årets regnskab, som blev taget til efterretning. 
Formanden orienterede om aktiviteterne i det kommende år (læs mere på side 8).
Herefter blev kandidaterne til det nye Brugerråd præsenteret. Bent Kaj Nielsen havde meddelt, at han ikke ønskede genopstilling af personlige årsager. Der havde ikke meldt sig andre kandidater, så Peter Hansen, Inge Johansen og Vagn Sørensen blev alle genvalgt uden afstemning. 

Dirigenten sluttede årsmødet af og takkede for god ro og orden.