Vedtægter for Det Brugerstyrede Aktivitetscenter Tolleruphøj

i Frederikssund

 

 

§ 1. Navn og adresse

  1. Aktivitetscenter Tolleruphøj er brugerstyret og beliggende på Roskildevej 160 A, 3600 Frederikssund

 

§2. Lovgivningen

  1. Centret er et tilbud i henhold til Lov om Social Service §79 om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen og vedtægterne er fastsat af Frederikssund Kommune i henhold til den nævnte bestemmelse.

 

§3. Formål

3.1. Centrets formål er:

At skabe et mødested for seniorer og pensionister med henblik på at skabe netværk, dyrke socialt samvær og tilbyde forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud for centrets brugere.

 

3.2. At stimulere seniorer og pensionister i kommunen til selv at være aktive og skabe rammer for varierede aktiviteter, oplevelser og oplysning, der lægger vægt på udvikling og vedligeholdelse af borgernes sundhed og velbefindende.

 

3.3. At være mødested, hvor brugerne selv har en høj grad af indflydelse.

 

§4. Målgruppen

4.1.Tilbuddet er et ikke-visiterende tilbud til pensionister, efterlønsmodtagere og andre personer over 60 år samt disses ægtefæller, kaldet brugere med fast bopæl i Frederikssund kommune-

 

§5. Brugerråd

5.1. Centret ledes i det daglige af et brugerråd. Brugerrådet består af 7 medlemmer, der vælges blandt brugerne. Der vælges ikke suppleanter til Brugerrådet.

Brugerrådet konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

5.2. Frederikssund Kommune har overladt til Brugerrådet at sikre, at formålsparagraffen i vedtægterne opfyldes, og at dette sker inden for de økonomiske og fysiske rammer, der er fastsat af Frederikssund Kommune

 

Dette indebærer, at Brugerrådet forestår planlægning og afvikling af arrangementer og aktiviteter på stedet. Brugerrådet er endvidere bemyndiget til fastsættelse af brugerbetaling vedrørende diverse arrangementer.

 

§6. Valg til brugerråd og sammensætning

6.1. Valg til brugerrådet afholdes hvert år, hvor centerets brugere indkaldes til et valgmøde.

 

6.2. Indkaldelse til valgmøde sker mindst 14 dage før valgmødets afholdelse.

 

6.3. Valgmødet skal som minimum have følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Brugerrådets beretning for det forgangne år

3. Forelæggelse af regnskab

4. Valg af medlemmer til brugerrådet

5. Eventuelt

 

6.4. Valgperioden er 2 år. Valg afholdes hver år, idet der i lige årstal vælges 4 medlemmer, og i ulige år vælges de resterende medlemmer til brugerrådet. Rådsmedlemmer kan genvælges.

 

6.5. Hvis der er foreslået et større antal kandidater, end der er på valg til rådet, foregår valget ved skriftlig afstemning. Såfremt der er lige så mange opstillede kandidater, som der er på valg, betragtes de opstillede kandidater som valgt uden afstemning.

 

6.6. Såfremt der skal foretages skriftlig afstemning, kan hver stemmeberettiget på sin stemmeseddel højst stemme på 2 kandidater. De kandidater, der opnår det højeste stemmeantal er valgt.

 

6.7. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

 

6.8. Såfremt et medlem udtræder, inden valgperiodens udløb, kan Brugerrådet vælge et nyt medlem for den resterende valgperiode blandt brugerne. 

 

 

§7. Forretningsorden

7.1. Brugerrådet udarbejder selv sin forretningsorden.

  

§8. Økonomi

8.1. Brugerrådet er ansvarlig for de tildelte aktivitetsmidler.

 

8.2. Brugerrådet udarbejder et årligt budget og der foretages løbende regnskabsinformation. Årsregnskab underskrives af Brugerrådet og fremsendes elektronisk til Frederikssund Kommune efter regnskabets afslutning inden den af Frederikssund Kommune fastsatte frist.

 

§9. Samarbejde

9.1.    Der afholdes møder mellem en repræsentant fra Frederikssund Kommune og Brugerrådet efter aftale, minimum 1 gang om året.

 

9.2.    Der indgives efter behov regnskabsinformation til Frederikssund Kommunes regnskabsafdeling.

 

§10. Vedligeholdelse

10.1.  Frederikssund Kommune står for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygninger og fast inventar.

 

10.2.  Brugerne forestår den almindelige oprydning. Brugerne er forpligtet til at sørge for at lokalerne efter brug fremtræder i pæn og præsentabel stand.

 

10.3.  Frederikssund Kommune varetager rengøringen af lokalerne efter Frederikssund Kommunes standarder på området.

 

§11. Erstatningsansvar og skader

11.1.  Brugerne skal behandle lokaler m.v. forsvarligt og er erstatningsansvarlige for skader på bygninger og inventar efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler.

 

§12. Forsikring

12.1.  Såfremt det arbejde, de frivillige udfører, har en nytte for kommunen, så vil kommunen anses at være sikringspligtig jf. reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

 

 

§13. Vedtægtsændringer

13.1.  Forslag om vedtægtsændringer kan kun fremsendes til Frederikssund Kommune til godkendelse, såfremt hele Brugerrådet er til stede ved beslutningen og mindst 2/3 af rådsmedlemmerne stemmer for forslaget.

 Frederikssund Kommune kan til enhver tid indgive ændringsforslag til vedtægterne.

 

 

§14. Ikrafttræden

 

14.1.  Vedtægterne træder i kraft den    12. november 2019

 

14.2.  Samtidig ophæves eventuelle tidligere vedtægter og/eller forretningsordener.

 

 

Dato:  12/11-2019             For Brugerrådet:                   Erik Zangenberg

                                                                                             Formand

                                                                                                                                                                                    

Dato:  12/11-2019            For Frederikssund Kommune:   Anders Munch Skovgreen

                                                                                                 Kultur- og fritidschef